Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin sklepu internetowego ELDE.COM.PL, określający zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu i domeny internetowej. Regulamin jest dokumentem wymaganym, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). 

Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego jest firma: 

Centrum Zaopatrzenia i Zbytu „ELDE” Dobosz sp.j. 
al. Niepodległości 11 
42-200 Częstochowa 
tel. 34-36-14-093 
ADRES DO DORĘCZEŃ PRZESYŁEK: 
ul. Dolna 4 
e-mail: marketing@elde.com.pl 

 

Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej (CEIDG) 
pod numerem NIP: 949-221-23-90, REGON: 366015972, KRS: 650866 
numer rachunku bankowego : mBank: 15 1140 2004 0000 3802 7660 8102


I. DEFINICJE 

 1. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zmianami)
 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego elde.com.pl
 4. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między ELDE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 5. TOWAR / PRODUKT – produkty prezentowane w sklepie internetowym
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa artykułów prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 23.08.2007 o Przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym.
  3. Warunkiem do rozpoczęcia składania zamówienie jest rejestracja w jego ramach
  4. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
  5. Sprzedający może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, w przypadku naruszenia regulaminu w szczególności:
   • klient podał w tracie rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
  6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
  7. Klient zobowiązany jest do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich;
   • korzystania ze sklepu internetowego niezakłócając jego działania w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania;
   • zabrania się rozsyłania lub umieszczania w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam);
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu jedynie do użytku osobistego.
  8. Informacje handlowe, cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o towarach i usługach znajdujące się na stronach sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksy Cywilnego

 

III. ZAMÓWIENIE

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi zapoznać się z niniejszym regulaminem, fakt ten potwierdza oraz akceptuje wszystkie zapisy regulaminu w sposób jawny przy rejestracji na stronie sklepu internetowego oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego warunków.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny zamówienie może zostać anulowane przez ELDE
 3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru znajdującego się w zamówieniu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem okaże się niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie takie traci moc.
 4. Na zamówienia realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny Towaru takie jak w dniu realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę http://elde.com.pl Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.
 6. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru.
 7. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje:
  • po potwierdzeniu zamówienia – dla płatności przy odbiorze (za pobraniem),
  • po otrzymaniu wpłaty na konto – dla płatności przelew (przedpłata),
 8. Ceny podane w ofercie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT ), w walucie polskiej.
 9. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są podane klientowi na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”, w trakcie składania zamówienia, również w chwili wyrażania przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 10. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 4 ustawy o VAT, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

  Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.


IV. FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Za pobraniem - klient płaci przy odbiorze wysłanych towarów.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać w terminie 5 dni od złożenia zamówienia pod adresem: ul. Wilsona 30/32 E, 42-200 Częstochowa.
 3. Przedpłata – przelewem na konto bankowe, podane w danych sprzedawcy oraz przesłane w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty w części lub całości za zamówiony towar.


V. WYSYŁKA TOWARU

 1. Koszty dostawy towaru ponosi klient, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.
 3. Termin realizacji zamówienia dla towarów dostępnych na magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty podanej w punkcie 21 regulaminu. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13, będą realizowane w następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w dni wolne będą realizowane w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenie terminu dostawy zamówienia z przyczyn od nas niezależnych, o czym klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po wystąpieniu takiej konieczności.


VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dla konsumentów nie będących przedsiębiorcami)

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować ELDE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) na adres: ELDE 42-200 Częstochowa, ul. Wilsona 30/32 E, marketing@elde.com.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego jako załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy elde.com.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy elde.com.pl) niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku, klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedającego ponosi konsument.
 8. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient powinien odesłać do ELDE 42-200 Częstochowa, ul. Wilsona 30/32 E, towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie
 11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”


VII. PRAWO DO ZWROTU TOWARU (dla klientów nie będących konsumentami – dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt regulaminu dotyczy umów zawartych wyłącznie z kupującymi nie będącymi konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 12 miesiącach od daty odebrania towaru.
 3. Sprzedane towary, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem towarów tego rodzaju.
 4. Z chwilą wydania towaru sprzedanego na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 6. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.
 7. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 10. REKLAMACJE z tytułu odpowiedzialności z tytułu rękojmi nieopisane w niniejszym REGULAMINIE są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 z zastrzeżeniem jak w następnym punkcie.
 11. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje ograniczona w następujący sposób:
  • SPRZEDAWCA - w przypadku uznania reklamacji - jest zobowiązany wyłącznie do przywrócenia zgodności z umową dostarczonego produktu poprzez naprawę lub wymianę - w zależności od decyzji SPRZEDAWCY;
  • KLIENT pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktu do SPRZEDAWCY - sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem;
  • SPRZEDAWCA pokrywa koszt wysyłki towaru po uznaniu reklamacji;
  • Niewielkie różnice wyglądu tj. odcień koloru, proporcje, które zależą od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego kupującego nie są podstawą do reklamacji.
  • W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.
  • W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do SPRZEDAWCY.
  • Wyłącza się postanowienia Art.567 i Art. 568 Kodeksu Cywilnego;
 12. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie mają zastosowania w przypadku roszczenia klienta w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego Dział II.1 Art. 576.1, 567.2, 576.3 i 576.4


VIII. GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją przez okres 1 roku od dnia odebrania przesyłki. Niektóre towary mają wydłużony okres gwarancji, co jest zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niewłaściwą konserwacją, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z art. 577 Kodeksu Cywilnego
 4. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Towar reklamowany należy odesłać niezwłocznie po stwierdzeniu wady na adres: ELDE 42-200 Częstochowa, ul. Dolna 4 wraz z formularzem reklamacyjnym.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Nie później niż w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, sprzedający poinformuje drogą pisemną lub mailową o statusie rozpatrywanej reklamacji.
 8. W przypadku uznanej reklamacji zobowiązujemy się reklamowany towar naprawić lub wymienić na nowy. W tym przypadku sprzedawca odsyła produkt do klienta na własny koszt.


IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca w celu zawarcia umowy, poprzez stronę WWW sklepu internetowego, zapewnia nieodpłatnie:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym,
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym,
  • za zgodą klienta, przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych w formie „newslettera”
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zawierana jest na czas określony - na okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia i zzakceptowania zamówienia.
 4. Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, na adres klienta podany przy rejestracji.
 5. Klient może zrezygnować z usługi „newslettera” w dowolnym momencie, składając oświadczenie poprzez:
  • złożenie oświadczenia na stronie internetowej
  • wiadomość e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy
 6. Do skorzystania ze sklepu internetowego klient potrzebuje dostępu do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez internet, nawiązanie komunikacji ze stroną inetrentową sklepu. Komputer powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową np. chrome, opera, mozilla firefox lub inną o podobnych parametrach. Urządzenia mobilne powinny posiadać oprogramowanie, dostarczone przez producenta urządzenia, umożliwiające równoważne z przeglądarkami komputerowymi czynności. Ponadto, klient powinien posiadać konto e-mail. Do pełnego korzystania sklepu internetowego, potrzebne jest uruchomienie skryptu JavaScript i obsługi cookies. Informacje odnośnie polityki prywatności umieszczone są w zakładce sklepu internetowego.
 7. elde.com.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ELDE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości klient możne zgłaszać pisemnie lub e-mailem.
 9. ELDE zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Centrum Zaopatrzenia i Zbytu ELDE Dobosz sp.j. z siedzibą 42-200 Częstochowa, al. Niepodległości 11
 2. Administrator danych, przetwarza dane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator danych gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych i prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania zgonie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz 926 z późniejszymi zmianami.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę na wykorzystanie numeru telefonu, poczty elektronicznej, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego, w tym celu złożenie propozycji zawarcia umowy.
 4. W celu realizacji przesyłki, dane mogą być przekazane firmom kurierskim współpracującym z elde.com.pl.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie praw kupującego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr16, poz 93 ze zmianami) – przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
  • Przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)
  • Ustawa (Dz.U.1964 nr 16 poz 93 ze zmianami)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr.101 poz 926 ze zmianami)
  • Ustawa o prawie do własności przemysłowej (Dz.U.2001 nr 49 poz 508 ze zmianami)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013 poz 1422)
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zmianami)
 3. W przypadku gdyby w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z w/w lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami regulaminu, oraz zostają wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych na stronach sklepu internetowego są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo właności przemysłowej (Dz.U.2001 nr 49 poz 5081 ze zmianami)
 5. Wszystkie zdjecia zamieszczone na stronach sklepu interentowego są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i pokrewnym (Dz. U. 1994 nr 24 poz 83 ze zmianami) - posiadają charakter indywidualny i twórczy. Bez zgody administratora strony internetowej nie można ich kopiować.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiedzy ELDE a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przpisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiedzy ELDE a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ELDE.
 8. Treść załącznika 1 – wzór odstąpienia od umowy oraz załącznika 2 – wzór zgłoszenia reklamacji stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl